ต้อนรับผู้บริหารจาก IDRC Regional Office for Asia, New Delhi India

18 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Edgard R. Rodriguez, Senior Program Specialist, Myanmar Initiative Lead, International Development Research Centre (IDRC) Regional Office for Asia, New Delhi India ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและขยายขอบเขตความร่วมมือในอนาคตร่วมกับศูนย์ฯ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันนโยบายสาธารณะ ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย