CMU & PTT & MEKHA V MOU on Energy and Carbon Management Platform for Industries and Commerce

12 มิถุนายน 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมฆา วี จำกัด ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานและคาร์บอนสำหรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Energy and Carbon Management Platform for Industries and Commerce) ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องพลังไทย 2 ชั้น M อาคาร 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ คุณยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมคาวี จำกัด โดยมีผู้ลงนามพยาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสุทธิ ปั้นพานิช ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการและพลังงานประยุกต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เมฆา วี จำกัด โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี

พิธีการลงนามฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาการประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานและคาร์บอน เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และโซลูชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและคาร์บอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการติดตั้งและทดสอบแพลตฟอร์มการจัดการคาร์บอน CarbonNote ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสาธิตและต่อยอดการศึกษาพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาคารเชิงพาณิชย์และภาคเกษตรกรรมในอนาคต
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=39708
แกลลอรี่