ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

21 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะเเพทยศาตร์ โดย ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้บูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะเเพทยศาสตร์ ได้พาคณะเยี่ยมชมศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) และห้องปฏิบัติการ ระดับ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในอนาคต
แกลลอรี่