การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม Foresight for BCG ครั้งที่ 1 : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต"

18 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม Foresight for BCG ครั้งที่ 1 : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต" จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex
แกลลอรี่