กิจกรรม Global Citizenship Forum 2022

7 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Global Citizenship Forum 2022 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาประเด็นเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก ทั้งนิยาม มาตรวัด รับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกับความสำคัญของการเป็นพลเมืองโลก สร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติต่างๆ ทั้งประเด็นโลก ท้องถิ่นและภาคการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นพลเมืองโลก ณ ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่