ทีม “บุญช่วย” ตัวแทนวิศวฯ จับมือเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเวที “MEDCHIC Health? Hackathon 2022” ใต้ Concept “Transforming healthcare services”

16 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม “บุญช่วย” ตัวแทนมหาวิทนยาลัยเชียงใหม่ จากการรวมตัวของสมาชิก ศูนย์ INNO-FAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี, อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ พร้อมคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล ภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล ภาควิชารังสีเทคนิค พัฒนาชุดอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายเพื่อฝึกยืนและเดิน สำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ลงประลองฝีมือบนเวทีแข่งขัน MEDCHIC Health Hackathon 2022 ในแนวคิด Transforming healthcare services จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (MEDCHIC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29199