หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
แกลลอรี่