โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ : จาก Outcome-Based Education (OBE) สู่ Program Learning Outcomes (PLOs)

10 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ : จาก Outcome-Based Education (OBE) สู่ Program Learning Outcomes (PLOs) ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.
แกลลอรี่