นศ. Digital Film ปี 1 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "PATTAYA SHORT FILM ครั้งที่ 2"

28 พฤษภาคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา PATTAYA SHORT FILM ครั้งที่ 2 พร้อมรับ โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท จากผลงาน “Based on my story” โดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมบัวหลวง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพยนตร์สั้น “Based on my story” กำกับโดยนายวีรพัฒน์ หนิ้วอินปั๋น และมีอาจารย์ ดร.ปณต สุสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลิตโดยทีม B-roll มีสมาชิกประกอบด้วย

1. นายกตัญญู ปุสยะไพบูลย์ รหัสนักศึกษา 661810281
2. นางสาวกีรตยา มณีมอญ รหัสนักศึกษา 661810287
3. นายชัยวุฒิ พวงทอง รหัสนักศึกษา 661810296
4. นางสาวณัฐชนันท์ พรคำ รหัสนักศึกษา 661810301
5. นายณัฐสิทธิ์ นาคศรีทอง รหัสนักศึกษา 661810302
6. นางสาวณิชากร ชูจิตตรา รหัสนักศึกษา 661810303
7. นายธนายุทธ ชัยมงคล รหัสนักศึกษา 661810305
8. นางสาวธมน ชมภูนุช รหัสนักศึกษา 661810306
9. นายธฤติ ใสจันทึก รหัสนักศึกษา 661810307
10. นางสาวธีรนารี วรรณา รหัสนักศึกษา 661810308
11. นายบรรลือศักดิ์ คำเขียว รหัสนักศึกษา 661810312
12. นางสาวพัณณพัชร์ ปรีชาชาญ รหัสนักศึกษา 661810323
13. นายพิชิตพงษ์ หอมนาน รหัสนักศึกษา 661810324
14. นายภูริ ศีวัฒน์ รหัสนักศึกษา 661810330
15. นางสาวมัลลิกา รัตนไพบูลย์ รหัสนักศึกษา 661810332
16. นายวีรพัฒน์ หนิ้วอินปั๋น รหัสนักศึกษา 661810337
17. นางสาวศมนพร จันทร์คำ รหัสนักศึกษา 661810340
18. นายสหรัถ สานา รหัสนักศึกษา 661810343
19. นายอัสรา บุญทาทิพย์ รหัสนักศึกษา 661810330
20. นายธนภัทร สุทธมงคล รหัสนักศึกษา 661810072
21. นายดนัทธ์ อินทสระ รหัสนักศึกษา 661810091

สามารถรับชมผลงานได้ที่ : https://cmu.to/Basedonmystory2

การประกวดภาพยนตร์สั้น "Pattaya Short Film 2024" จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.พัทยา) ร่วมกับ เมืองพัทยา โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "Pattaya Short Film 2024" ในหัวข้อ 1.Soft Power, 2.สันติภาพ (Peace), 3.โลกเดือด (Global Boiling), 4.LGBTQ+ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความสนใจด้านภาพยนตร์ และสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านภาพยนตร์ตามแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 181 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 31 เรื่อง ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินมีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 7 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่บูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) นักศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 4 ปี

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #DigitalFilmCMU

แกลลอรี่