ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double degree)

30 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล อาจารย์ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ Prof. Dr. Fang-Chia Chang คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่