นศ.รังสีเทคนิค มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันงานวิจัยนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

20 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นายธันวา มหาไม้ และนางสาวปิยศรี พรมนีประสิทธิ์ นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันงานวิจัยนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (RT Research Forum) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสมบัติด้านการกำบังรังสีของแก้วตัวอย่างที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ นายรัฐพล อกนิษฐ์กุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบวัสดุที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ที่มีองค์ประกอบของดินประดิษฐ์สังเคราะห์จากยางพาราและโบรอนสำหรับกำบังนิวตรอนทุติยภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (สนรท) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่