พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ภาคเหนือ (Universal Design Center, Northern Region)

26 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ภาคเหนือ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือภายใต้ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ภาคเหนือ โดยมีความมุ่งหวังในด้านการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีผู้ลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร)
- อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง เจริญผล
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)


และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพิธีลงนามฯ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันกับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนภาคเหนือด้วย

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นศูนย์ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ ให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสําหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงเป็นธนาคารอุปกรณ์ ที่รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สําหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แกลลอรี่