คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

27 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างและอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
.
วัดฝายหินเป็นวัดโบราณ เคยเป็นที่สถิตของพระอภัยสารทะ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ พื้นที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวัดฝายหินเข้าในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาวัดฝายหินมาโดยตลอด นอกจากนี้ วัดฝายหินยังเป็นศาสนสถานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

แกลลอรี่