ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

22 พฤษภาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 ชั้น 3

อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพความพร้อมในการปฏบัติงาน ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือห้องเวชทะเบียนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
แกลลอรี่