แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุใหม่ ประกอบด้วยระบบ E-Office, E-Archcmu, HR Portal, E-Learning, CMU-MIS โดยเจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
แกลลอรี่