โครงการเปิดประตูสู่สังคม’ ม.ช. 62

28 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่สังคม’ ม.ช. 62  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา และให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติได้พบปะรู้จัก และแลกเปลี่ยนวิชาการ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติร่วมกัน รวมถึงให้นักศึกษาทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และรับทราบข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเรียนการสอน รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทุนการศึกษา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 87 คน  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
 
แกลลอรี่