ทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.ดร.ประพืด อักษรพันธ์ และคุณบุบผา สุวรรณโมก จากบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

12 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.ดร.ประพืด อักษรพันธ์ และคุณบุบผา สุวรรณโมก จากบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่