หนึ่งเดียวในวิศวฯ มช.! อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลติดอันดับ World’s Top 2% Scientists

11 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ การจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผลการจัดอันดับนี้มาจากการอ้างอิงบทความเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

การจัดอันดับดังกล่าว ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) บทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย แบ่งการจัดอันดับออก เป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2563 โดยศาสตราจารย์นครเป็นอาจารย์เพียงท่านเดียวของวิศวฯ มช. ที่อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2020

แกลลอรี่