AccBA รับรางวัลชมเชยจากการประกวด Storyboard สสปท

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Dremteam นางสาวช่อมณี สุนทรพันธ์ นางสาวณัฐณิช วัฒนกุลวิวัฒน์ นางสาวณัฐธิดา เสาร์จักร์ นายธนวัฒน์ พุฒเกิด และนายศักดิ์สิทธิ์ ทวีคุณ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประกาศผลรอบสุดท้ายวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ