ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

7 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และคณะ สื่อมวลชน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องด้วยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นรูปธรรมจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) สู่การปฏิบัติ จึงได้เชิญคณะสื่อมวลชน ซึ่งเป็นต้นน้ำในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาร่วมสัมผัสกับสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงาน (Press Tour) ภายใต้ประเด็น “3 ทศวรรษการสั่งสมทุนทางปัญญาถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลพาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ในและเยี่ยมชมส่วนของ Basecamp และโรงงานต้นแบบ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

ภาพประกอบข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่