พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันโป่ง

18 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณสมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง พร้อมด้วย คุณธิดารัตน์ บุญไหล ผู้ประสานงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันโป่ง ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูประบบสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่