ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 จำนวน 5 เรื่อง (ช่วงสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564)

18 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 จำนวน 5 เรื่อง (ช่วงสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564)

1) Improving the quality of frozen fillets of semi-dried gourami fish (Trichogaster pectoralis) by using sorbitol and citric acid https://doi.org/10.3390/foods10112763

2) Carboxymethyl cellulose from Young Palmyra palm fruit husk: Synthesis, characterization, and film properties
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.107277

3) Sulphation and hydrolysis improvements of bioactivities, and immuno-modulatory properties of edible Amanita hemibapha subspecies javanica (corner and bas) mucilage polysaccharide as a potential in personalized functional foods
https://doi.org/10.3390/jof7100847

4) Antifungal and plasticization effects of carvacrol in biodegradable poly (lactic acid) and poly (butylene adipate terephthalate) blend films for bakery packaging
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112356

5) Extraction, structural characterisation, and immunomodulatory properties of edible Amanita hemibapha subspecies javanica (Corner and Bas) mucilage polysaccharide as a potential of functional food https://doi.org/10.3390/jof7090683
แกลลอรี่