ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

3 เมษายน 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
----------------------------------

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4500003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://maritime.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-870-709

ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
/ค.เอกสาร..
- 2 –


6. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
(ออกไม่เกิน 1 เดือน)
7. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
8. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบสำคัญการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
10. ใบรับรองการมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ง. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุกคนจากเอกสารการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือกใน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ https://maritime.cmu.ac.th/ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเข้ารับการประเมินความพร้อมด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 2 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

จ. ประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ที่เว็บไซต์ https://maritime.cmu.ac.th/ และFacebook วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

ฉ. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดตามลำดับ และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567