พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563

24 กันยายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563 โดยในปี 2563 นี้ คิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รหัสนักศึกษา 3839156  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แกลลอรี่