CMU Smart Campus เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Smart Campus เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยากาศยามเย็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูคล้ายกับว่าที่นี่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา แต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความงดงามของธรรมชาติฉากหลังริมเชิงดอย รวมถึงพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่ ที่ดึงดูดให้คนจำนวนมากออกมาเล่นกีฬา หรือพักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

นี่คือเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...เมือง “อยู่ดีมีสุข” ที่มีเอกลักษณ์ และเปี่ยมด้วยมนต์ขลัง ไม่เสื่อมคลาย ทั้งจากธรรมชาติสรรค์สร้าง และสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น จนกลายเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเมืองหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ ด้วยความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอันงดงาม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในฐานะสถาบันการศึกษาแห่งแรกของล้านนา ที่ในวันนี้ได้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ CMU Smart Campus อย่างเต็มตัว เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน ใน 4 ด้าน

- Smart Energy นำเทคโนโลยีมาใช้ “อนุรักษ์พลังงาน”
- Smart Environment การบริหารจัดการ “สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ”
- Smart Mobility ระบบสัญจรอัจฉริยะ สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี
- Smart Community ชุมชนอัจฉริยะ

ติดตามเรื่องราว มช. เมืองน่าอยู่ มีสุข และยั่งยืน แบบเต็มอิ่มได้ที่เว็บไซต์ CMU SDGs
https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/b8517747-72ea-40ef-a023-59ba0c10778d

#CMUSmartCampus #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG6 #CMUSDG7 #CMUSDG9 #CMUSDG11 #CMUSDG17

แกลลอรี่