มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบสนองนโยบายรัฐ ใช้ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย

19 มิถุนายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้านำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้รวดเร็ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อและรับบริการจากมหาวิทยาลัย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนี้ มีความรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดการตรวจสอบเอกสารการรายงานตัว สามารถนําไปใช้ในบริการด้านดิจิทัลของรัฐ และเอกชนได้ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรกที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้มีการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ NDID (National Digital ID) เป็นทางเลือกใหม่ในการยืนยันตัวตนของนักศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะการยืนยันตัวตนผ่านทางรูปถ่ายเท่านั้น นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้นำระบบ NDID เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการยืนยันตัวตนรายงานตัวนักศึกษาใหม่

นอกจากนี้ ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ได้ต่อยอดนโยบายของรัฐ นำระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID มาใช้ในการยืนยันตัวตนของนักศึกษา เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนการตรวจสอบการรายงานตัวจากเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มการยืนยันตัวตนผ่าน ThaID และ NDID เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตสำนักทะเบียนและประมวลผลมีโครงการที่จะขยายขอบเขตการใช้งานการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไปสู่บริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น”

สำนักทะเบียนและประมวลผลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย CMU Digital Transformation พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

แกลลอรี่