ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published: 10 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.061

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Incidence of hemoparasitic infections in cattle from central and northern Thailand ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published: 10 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.061


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://peerj.com/articles/13835/

งานวิจัย Incidence of hemoparasitic infections in cattle from central and northern Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อพยาธิในเลือดของปศุสัตว์ในเขตภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลางที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์หนาแน่น สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดวัคซีนป้องกันโรคพยาธิในเลือดของปศุสัตว์ต่อไป 

แกลลอรี่