ต้อนรับผู้บริหารจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

21 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง ให้การต้อนรับ นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และคณะฯ ในโอกาสที่ร่วมหารือโครงการความร่วมมือ “From Research to Soft Power” มีแนวคิดเพื่อการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากฐานงานวิจัย ที่ถูกพัฒนาและนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบสารคดี ละคร คุณภาพสูง ที่ถูกผลิตและเผยแพร่จริงในระดับสาธารณะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศ และนำไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบพหุวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่