คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

6 สิงหาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 13 สถาบัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เเทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานดำเนินการของ "โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” และ “โครงการการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ Theme – Based Unit : กรณีศึกษา Chiang Mai Smart City ภายใต้โครงการ โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง เครือข่ายอุดมศึกษาภาค เหนือตอนบน” พร้อมกันนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วย

ภาพเพิ่มเติม : https://www.cmu.ac.th/th/article/49f5941d-846d-46b4-aead-ac94e2ecf414

แกลลอรี่