ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบเพื่อการรักษาพื้นที่ป่า

18 มีนาคม 2567

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบเพื่อการรักษาพื้นที่ป่า เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯให้ตระหนักถึงการดูแลและรักษาพื้นที่ป่า ปกป้องรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ของชุมชน โดยพนักงานศูนย์การศึกษาฯเป็นวิทยากรในการอบรมในแต่ละพื้นที่ โดยมีชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ-แม่สาร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2567 ณ บ้านศรีบัวบาน, ห้วยทรายขาว, บ้านจำขี้มด, บ้านจำบอน และบ้านดอนแก้ว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่