ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อออสเตรีย

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2024/2025 อาทิเช่น Franz Werfel Scholarship, Ernst Mach Scholarship, Ernst Mach Grant, Ernst Mach Scholarship ASEA UINET สำหรับปริญญาตรี โท เอก และระดับหลังปริญญา รวมถึงทุนระยะสั้น และทุนวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EltxeQR8hKBGqHqte1X-9xQB-NPH7R1gbJGoQ8SgjQpOFA?e=zWrbXp