ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.231

21 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.231

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/12/20/2787

งานวิจัย เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชีย พบว่า ขนาดยา Dexmedetomidine 1-2 mcg/kg สามารถให้ผลการซึมที่ดีเพียงพอในช้างเอเชีย แต่ถึงอย่างไร คณะผู้วิจัยพบว่าเมื่อใช้ขนาดยา 2 mcg/kg โดยการให้เพียงครั้งเดียวด้วยวิธีบริหารยาเข้ากล้ามเนื้อ สามารถให้ผลการซึมในระดับที่มากเพียงพอได้นานประมาณ 70 นาที และการศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทำการศึกษาการใช้ยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชียอีกด้วย

แกลลอรี่