ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี

31 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ EP500001 อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตำแหน่งนักการเงินและการบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัว เวลา 08.00 น. ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัย 102-1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566