อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2564

17 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ "นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2564" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม เป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพดาราศาสตร์จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์อันก่อให้เกิดความสนใจด้านดาราศาสตร์ ทำให้ดาราศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศ ทำให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารทางด้านดาราศาสตร์ เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและคนไทยมาสนใจและตื่นตัวในความรู้และปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์

แกลลอรี่