ที่พักใจใน มช. CMU Minds-CMU Mental Health Center รวมหน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.

14 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Minds-CMU Mental Health Center ได้รวบรวมหน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
 • CMU Mind ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ https://www.facebook.com/CMUMinds
.
 • โครงการบ้านหลังที่สอง ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษาทุกคณะ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/CMUCounselingServices
.
 • Pak Jai - พักใจ : ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอพักใน มช. https://www.facebook.com/DormCMU.CounselingServices/
.
 • Science Care ดูแลใจ - ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/ScienceCareCMU
.
 • Entaneer Mind Friend - ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/EntaneerMindFriendCMU
.
 • PREM ROOM : ห้องเปรม ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/ams.premroom
. .
 • SMC: Sound Mind Clinic FON CMU ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/smcfoncmu
.
 • Heal up for u - ครูมช. ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/HealupEDU/
.
 • CMUbs CARE บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/accbacareyou
.
 • Aggie Mind บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/Aggie-Mind-103269668262590
.
 • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/AcademicLawCMU
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CMUMinds/
แกลลอรี่