โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

20 มกราคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 หรือ HaB 2.0 ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก The Andrew W. Mellon Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการต่อจากโครงการในระยะที่ 1 (HaB 1.0) โดยโครงการ HaB ระยะที่ 2 จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) การเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติที่มีความมุ่งมั่นในคุณค่ามนุษยนิยมในด้านการศึกษา 2) แพลตฟอร์มสำหรับหลักสูตรด้าน "มนุษยศาสตร์ข้ามพรมแดน" ที่มีการสอนและการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันสมาชิกในเครือข่าย และ 3) แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นช่องทางสื่อสารและคลังทรัพยากรด้านการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้

โครงการ HaB ดำเนินการภายใต้การประสานงานหลักจาก สถาบัน International Institute for Asian Studies (IIAS) มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลายหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอน สำหรับองค์ความรู้ที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการยอมรับ รวมถึงองค์ความรู้ที่มาจากแหล่งชุมชน (Community-based Knowledge) และความรู้นอกระบบ นอกจากจะสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการนี้ยังรวมเอากลุ่มนักวิชาการ และไม่ใช่นักวิชาการ (Academics and Non-academics) และกลุ่ม Civil Societies ให้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อหา “ความเชื่อมโยงเหนือพรมแดน (connect beyond border)”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภูมิภาคและสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบัน International Institute for Asian Studies (IIAS) เมือง Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาร่างโครงการ Humanities across Borders (HaB): Asia and African in the World Phase 2.0 ณ โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ RCSD และ CESD และ ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ CESD เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือ โดยต่อมาได้มีการนำเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจาก The Andrew W. Mellon Foundation ดังกล่าว

แกลลอรี่