CMUBS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผน และการจัดทําสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

12 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

CMUBS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผน และการจัดทําสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

สนใจอ่านรายละเอียด คลิก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ