ผู้แทนชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มช. มอบเงินบริจาคและสิ่งของของจำเป็น เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการทำแนวกันไฟ การดับไฟป่า และการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า

24 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       ผู้แทนชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ มอบเงินจำนวน ๓๕,๑๐๐.- บาท ในโครงการ "ชกว. ร่วมสู้ไฟป่า" ที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก ชกว. และกัลยาณมิตร เพื่อส่งต่อผู้เกี่ยวข้อง ในภารกิจดับไฟป่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และ รศ. ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ได้มอบเงินบริจาคสมทบ ร่วมช่วยสู้ไฟป่า จากนักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่นรหัส ๑๔๕ อีกเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ รศ. ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ ตัวแทนนักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่นรหัส ๑๓๕ ได้ร่วมมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ น้ำดื่ม ขนม และอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าด้วย เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ทางศูนย์ธรรมชาติดอยสุเทพฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาค และสิ่งของดังกล่าวแก่ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ-ปุย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการทำแนวกันไฟ การดับไฟป่า และการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง หางดง และแม่ริม เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต่อไป
แกลลอรี่