ขอเชิญชวน นร.ม.6 ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 16 เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 15 ตุลาคม นี้เท่านั้น !!

29 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 16” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาล ได้เรียนรู้วิชาชีพพยาบาล พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านการทำกิจกรรม แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และต่อยอดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
.
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ไม่กำหนดแผนการเรียน)
- มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.50
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดได้ โดยจะอยู่ในความดูแลของทางคณะพยาบาลศาสตร์ มช. และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถานที่จัดกิจกรรม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันสมควรและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
- ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคที่เป็นอุปสรรคในการร่วมกิจกรรม
.
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ปิดระบบรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.
.
เอกสารประกอบการสมัคร
.
- ใบแสดงผลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา)
- หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ได้ลงนามแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบท้าย
- ความเรียง (Essay) ในหัวข้อ “ครอบครัวของฉันและความฝันอยากเป็นพยาบาล” ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยกำหนดให้พิมพ์ด้วย font Cordia New ขนาด 16

วิธีการสมัคร
.
- กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน ผ่าน Google Form: https://cmu.to/RegisterB2BN16st ภายในวันและเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5025 ต่อ 11 (วันและเวลาราชการ) หรือ https://www.facebook.com/nursecmu
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 16” ผ่านอีเมล์ส่วนบุคคลที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัคร
- ผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 16” ประจำปีพุทธศักราช 2566
.
ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 16” วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านอีเมล์ส่วนบุคคลที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัคร
.
จำนวนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
.
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองได้ที่ https://cmu.to/Nc635
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 0 539 35025 ต่อ 11 (วันและเวลาราชการ)

แกลลอรี่