โครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 25

13 มีนาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 25 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 25 จะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยากรพิเศษ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียมจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค แจกหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และสถานที่ที่ใช้จัดโครงการรวมถึงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ได้ผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว

แกลลอรี่