ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มช. ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ อ.ดร.ภญ.กัณฐภรณ์ เขียวฟู และ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงาน “องค์ประกอบนาโนอิมัลชันของน้ำมันกานพลูอนุภาคนาโนสำหรับใช้สลบปลา" เลขที่สิทธิบัตร 87699 ยื่นขอวันที่ 5 มีนาคม 2558 และได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึง 4 มีนาคม 2578 และ ผลงาน "กรรมวิธีการเพิ่มการละลายในน้ำและป้องกันการตกตะกอนซ้ำของไครซิน” เลขที่สิทธิบัตร 87719 ยื่นขอวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ถึง 13 สิงหาคม 2578 
แกลลอรี่