คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20 กรกฎาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมา เพื่อฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short Course Training: “Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory”) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 และประชุมผ่านระบบ zoom เพื่อให้ผู้ประสานงานโครงการและผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางผู้ข้าร่วมอบรมฯ ได้พบปะและหารือหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอบรมฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่