บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

8 ตุลาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถุึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564