รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Diease 2019 (Covid - 19)
และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563-2565

ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. 
แกลลอรี่