คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมช. จาก โครงการ ITPC Summer Camp ในหัวข้อ Sustainability for Life ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

4 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วยทีมงานหน่วยบริการวิชาการสัตวแพทย์เพื่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก โครงการ ITPC Summer Camp ในหัวข้อ Sustainability for Life ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกและอวัยวะจริงของสัตว์ และเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่