วิศวฯ มช. เซ็น MOU ร่วมกับเชียงใหม่วีระวิศวการ มุ่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

16 สิงหาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด และมีผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับตลอดจนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบสนองตามความต้องการของบริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกัน โดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยให้บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด เป็นสถานที่หลักในการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่สนใจเรียนด้าน Building Information Modeling (BIM) ในหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการ และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรชั้นสูงด้าน BIM Engineering เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของวิศวกรและตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนร่วมทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Building Information Modeling (BIM) รวมถึงจัดอบรมความรู้พื้นฐาน BIM และกิจกรรม BIM Boost Camp สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
แกลลอรี่