ทุน S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022

17 มกราคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Yunnan University P.R China ระยะเวลา 2 ปี ในสาขาที่เปิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เงื่อนไขดังนี้
1. มีผลการตรวจร่างกายตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด
2. มีผลทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 4 มีคะแนนไม่น้อยกว่า 180 และ/หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบในสาขาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีคะแนนเฉลี่ย GPA. 2.8 จาก 4.0 หรือร้อยละ 70 ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
โดยส่งเอกสารมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อไปยัง Yunnan University ต่อไป
แกลลอรี่