ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร"

14 ธันวาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร" เนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตรวจเยี่ยม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนโดย วช. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่