พิธีเชิดชูเกียรติและงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

16 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเชิดชูเกียรติและงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเตรียมพร้อมก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ลาน EQUINOX PLAZA อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โดยภายงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การมอบ Activity Transcript ตลอดจนพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ และรางวัล The Best Atom โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
แกลลอรี่