วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มช. จัดเสวนาเวทีสภาประชาชนสมุทรสาคร “สุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร”

26 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดเสวนาเวทีสภาประชาชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 119 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม ในหัวข้อ “สุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดย ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

ได้เชิญวิทยากร ประกอบด้วย นายอภิชน ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นางสุภาพ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ.สมุทรสาคร และนายรัชตพล มีลาภ หัวหน้างานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่องของการสุขาภิบาล (sanitation) ซึ่งในปัจจุบัน คือ การระวังรักษาเพื่อความปราศจากโรค โดยมุ่งทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รักษา และควบคุมสภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เพื่อการอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ดี รวมถึงเรื่องของสุขาภิบาลในโรงงานภาคการผลิต ใน จ.สมุทรสาคร ที่มีทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตรขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะการผลิตอาหาร
แกลลอรี่